Giáo dục

Từ vựng Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam

Từ vựng Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam

Từ vựng tiếng Anh Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh 7 Unit 6 The first university in Viet Nam dưới đây nằm trong bộ tài liệu Học tốt Tiếng Anh lớp 7 mới nhất do CITD sưu tầm và đăng tải. Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

I. VOCABULARY

ENGLISH

TYPE

Bạn đang xem: Từ vựng Unit 6 lớp 7 The first university in Viet Nam

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

Imperial Academy

n

/ɪmˈpɪəriəl əˈkædəmi/

Quốc Tử Giám

Temple of literature

n

/ˈtempl əv ˈlɪtrəʧ(ə)/

Văn Miếu

Khue Van Pavilion

n

/Khue van pəˈvɪliən/

Khuê Văn Các

One Pillar Pagoda

n

/wʌn ˈpɪlə(r) pəˈgəʊdə/

Chùa Một Cột

Doctors’ stone tablets

n

/ˈdɒktə(r) stəʊn ˈtæbləts/

bia tiến sĩ

Old Quarter

n

/əʊld ˈkwɔːtə(r)/

phố cổ

World Heritage Site

n

/wɜːld ˈherɪtɪʤ saɪt/

di sản thế giới

doctorate

n

/ˈdɒktərət/

học vị tiến sĩ

Emperor

n

/ˈempərə(r)/

hoàng đế

relic

n

/ˈrelɪk/

di vật, di tích

recognition

n

/ˌrekəgˈnɪʃn/

sự công nhận

scholar

n

/ˈskɒlə(r)/

học giả

site

n

/saɪt/

địa danh

statue

n

/ˈstæt∫uː/

bức tượng

symbol

n

/ˈsɪmbl/

biểu tượng

tomb

n

/tuːm/

nấm mồ

bottled water

n

/ˈbɒtld ˈwɔːtə(r)/

nước đóng chai

compass

n

/ˈkʌmpəs/

com pa

tent

n

/tent/

cái lều

warm clothes

n

/wɔːm kləʊðz/

quần áo ấm

cultural

adj

/ˈkʌltʃərəl/

thuộc về văn hóa

historic

adj

/hɪˈstɒrɪk/

cổ kính

build

v

/bɪld/

xây dựng

consider

v

/kənˈsɪdə(r)/

xem như, coi như

consist

v

/kənˈsɪst/

bao gồm

erect

v

/ɪˈrekt/

dựng lên

grow

v

/ɡrəʊ/

phát triển

locate

v

/ləʊˈkeɪt/

định vị

recognise

v

/ˈrekəɡnaɪz/

nhận ra

regard

v

/rɪˈɡɑːd/

coi như, xem như

rename

v

/riːˈneɪm/

đặt tên

reconstruct

v

/ˌriːkənˈstrʌkt/

tái cấu trúc

surround

v

/səˈraʊnd/

bao vây, bao quanh

II. Bài tập vận dụng

Choose the correct answer A, B, C or D

1. ………………… was built of wood on a single stone post.

A. Khue Van Pavilion

B. One Pillar Pagoda

C. Imperial Academy

D. World Heritage Site

2. He finally received the ………………… that he deserved for his teaching career.

A. recognition

B. relic

C. scholar

D. site

3. The red rose is a ………………… beauty and romantic love.

A. scholar

B. doctoral

C. symbol

D. tomb

4. Staying in a ………………… is a greatway to be in the fresh air and still be comfortable.

A. locate

B. tent

C. compass

D.build

5. The old temple was ………………… in 1962 on the same site.

A. located

B. consisted

C. reconstructed

D. surrounded

Xem đáp án

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

Trên đây là toàn bộ Từ mới tiếng Anh Unit 6 The first university môn Tiếng Anh 7 sách mới. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button