Giáo dục

Từ vựng Unit 5 lớp 12 Cultural Identity

Từ vựng Unit 5 lớp 12 Cultural Identity

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Cultural Identity

Từ vựng tiếng Anh 12 unit 5 Cultural identity nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất năm học 2021 – 2022 do CITD sưu tầm và đăng tải. Từ vựng tiếng Anh unit 5 Cultural Identity lớp 12 bao gồm toàn bộ những từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong SGK tiếng Anh lớp 12 tập 1 kèm theo phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh ôn tập Từ vựng tiếng Anh unit 5 hiệu quả. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Xem thêm: Ngữ pháp unit 5 lớp 12 Cultural Identity

I. Từ mới unit 5 lớp 12 Cultural Identity

1. assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v): đồng hóa

Bạn đang xem: Từ vựng Unit 5 lớp 12 Cultural Identity

2. assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/ (n): sự đồng hóa

3. attire /əˈtaɪə(r)/ (n): quần áo, trang phục

4. blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê

5. cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa

6. cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ : các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa

7. custom /ˈkʌstəm/ (n): phong tục, tập quán

8. diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n): tính đa dạng

9. flock /flɒk/ (v): lũ lượt kéo đến

10. maintain /meɪnˈteɪn/ (v): bảo vệ, duy trì

11. martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt /(n.phr): tin thần thượng võ

12. multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/( a): đa văn hóa

13. national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/: trang phục dân tộc

14. national pride /ˌnæʃnəl praɪd/: lòng tự hào dân tộc

15. solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti /(n): sự đoàn kết, tình đoàn kết

16. unify /ˈjuːnɪfaɪ/(v): thống nhất

17. unique /juˈniːk/ (a): độc lập, duy nhất, chỉ có 1

18. unite /juˈnaɪt/ (v): đoàn kết

19. worship /ˈwɜːʃɪp/ (v): tôn kính, thờ cúng

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh unit 5 lớp 12 Cultural Identity

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1. When it comes to diversity, language can be a bridge for building relationships, or a tool for creating and maintaining divisions across differences.

A. assimilation

B. distinction

C. uniformity

D. variance

2. The situation got out of hand when the festival organisers couldn’t foresee that the mob would get angry because they were stopped from taking the offerings.

A. hard to complete

B. difficult to control

C. impossible to find

D. unlikely to happen

3. A number of practices at local festivals have come under strong scrutiny in recent years.

A. approval

B. attention

C. disapproval

D. examination

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1. They fear that with the enactment event taken off, the festival may fade away in obscurity.

A. darkness

B. dimness

C. fuzziness

D. sharpness

2. Launched by the federations and foundations, Group’s brands find local expression through the promotion of social solidarity and culture.

A. division

B. identity

C. teamwork

D. unity

3. Many ethnic groups find it hard to maintain their own languages.

A. continue

B. discontinue

C. preserve

D. speak

ĐÁP ÁN

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1 – D; 2 – B; 3 – D;

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1 – D; 2 – A; 3 – B;

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

Trên đây là toàn bộ Từ mới tiếng Anh Unit 5 lớp 12 Cultural Identity đầy đủ nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button