Giáo dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 10

Trắc nghiệm Sử 11 bài 10

Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không ổn định

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sử 11 bài 10

B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

A. Cải cách ruộng đất

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới

D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là

A. Xtalin B. Khơrútxốp C. Lênin D. Đimitơrốp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách kinh tế mới

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp B. Nông nghiệp C. Du lịch D. Thương nghiệp và tiền tệ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản/

Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.

D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp

B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn

C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương

D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép mở lại các chợ

B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa

C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi

D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

trắc nghiệm lịch sử 11

Hãy lựa chọn nhận xét đúng nhất về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga.

A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.

B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.

C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.

D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là

A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế

B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất

C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn

D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng

C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn

C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài

B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga

C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc

D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm

A. Nga, Ukraine, Latvia và ngoại Cápcadơ

B. Nga, Ukraine, Ácách mạngêni và ngoại Cápcadơ

C. Nga, Ukraine, Tátgikixtan và ngoại Cápcadơ

D. Nga, Ukraine, Bolero Txia và ngoại Cápcadơ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

A. Sự bình đẳng về mọi mặt

B. Quyền tự quyết của các dân tộc

C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài

D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A. Hợp tác hóa nông nghiệp

B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ

D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển

A. Công nghiệp quốc phòng

B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ

C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ

D. Công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ), khai khoáng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 56 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do

A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa

B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước

C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân

D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 56 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?

A. Nông nghiệp tập thể hóa

B. Nông nghiệp được cơ giới hóa

C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn

D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Ý nào không phải là thành tựu mà Liên Xô đạt được về văn hóa – giáo dục trong những năm 1921 – 1941?

A. Thanh toán nạn mù chữ

B. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất

C. Thành lập những trường đại học lớn hàng đầu thế giới

D. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và tiếp tục thực hiện đối với Trung học cơ sở

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 – đến năm 1941 là

A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

B. Đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân

C. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên

D. Trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921-1941 là

A. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm

B. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa

C. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân

D. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với

A. Một số nước châu Phi

B. Một số nước ở châu Đại Dương

C. Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh

D. Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921- 1941

A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn

B. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế

C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc

D. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Trong những năm 1922 – 1925, những cường quốc tư bản nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô?

A. Anh, Pháp, Tây Ban Nha

B. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản

C. Đức, Anh, Bồ Đào Nha

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là

A. Hơn 20 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Ấn Độ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C. Triều Tiên công nhận và thiết lập ngoại giao với Liên Xô

D. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Năm 1933, thành tựu đối ngoại nổi bật mà Liên Xô đạt được là

A. Trung Quốc công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Mông Cổ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C. Iran công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

D. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh

B. Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước

C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế

D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hoá nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Đáp án: B

Câu 31. Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là

A. Đều thực hiện trong 5 năm.

B. Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn.

C. Đều hoàn thành trước thời hạn 6 tháng.

D. Đều hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.

Đáp án: B

Câu 32. Với Chính sách kinh tế mới này, nhân dân Xô viết đã hoàn thành

A. Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Kế hoạch sản xuất.

C. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.

D. Công cuộc khôi phục kinh tế.

Đáp án: D

Câu 33. Chủ trương của Lênin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là

A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

C. Cưỡng bức các dân tộc gia nhập Liên bang.

D. Tự nguyện gia nhập, không miễn cưỡng.

Đáp án: A

Câu 34. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 12 năm 1924.

B. Tháng 12 năm 1925.

C. Tháng 12 năm 1922.

D. Tháng 4 năm 1922.

Đáp án: C

Câu 35. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang diễn ra cuối tháng 12-1922 đã tuyên bố thành lập

A. Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô).

B. Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Cáp-ca-dơ.

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

D. Nước nước Nga Xô viết xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: A

Câu 36. Từ việc quốc hữu hoá các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách cộng sản thời chiến, đến khi thực hiện Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân).

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.

D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý.

Đáp án: B

Câu 37. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

C. Nhà nước nắm độc quyền về kinh tế.

D. Thương nhân được tự do mua bán trao đổi, phát hành đồng rúp.

Đáp án: B

Câu 38. Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô ra đời khi

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn.

B. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất.

C. Nước Nga bị đế quốc bao vây kinh tế.

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị.

Đáp án: A

Câu 39. Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời, đầy sáng tạo từ nền kinh tế Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang một nền kinh tế

A. Nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật.

B. Nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước

C. Nhà nước chỉ nắm các mạch máu kinh tế.

D. Tập trung quan liêu bao cấp.

Đáp án: B

Câu 40. Việt Nam học được gì trong Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô, khi chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường?

A. Chuyển nền kinh tế bao cấp sang cơ chế thị trường.

B. Chuyển nền kinh tế quốc dân sang kinh tế tập thể.

C. Chuyển từ nền kinh tế do Nhà nước độc quyền sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lí của Nhà nước.

D. Chuyển nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế hiện đại.

Đáp án: C

Câu 41: Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn

B. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất

C. Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị

Đáp án: A

Câu 42: Điểm nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp là

A. Tiếp tục chế độ trưng thu lương thực thừa

B. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

C. Thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực

D. Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án: B

Câu 43: Ý nào dưới đây không phải nội dung của Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực

B. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật

C. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

D. Nông dân được tự do mua bán ruộng đất.

Đáp án: D

Câu 44: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A. Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân)

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.

D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án: B

Câu 45: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là:

A. đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.

B. hơn 60 triệu người dân Liên Xô thoát nạn mù chữ.

C. Liên Xô từ một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân) trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D. hoàn thành tập thể hoá nông nghệp.

Đáp án: A

Câu 46: Việt Nam chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô khi nào?

A. Năm 1945.

B. Năm 1954.

C. Năm 1950.

D. Năm 1975.

Đáp án: C

Như vậy CITD đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941). Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp 44 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án về bài Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn nhé. Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, CITD mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. CITD mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button