Giáo dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 9

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 9

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM vừa được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Tài liệu dưới đây là các bài tập và đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đánh giá. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học tốt môn Sinh học lớp 11, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM

Câu 1: Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 9

A. Sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axit malic

B. Chất nhận CO2 là PEP

C. Gồm chu trình C4 và chu trình Canvil

D. Cả ba phương án trên

Câu 2: Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

A. Cây thuộc nhóm C3

B. Cây thuộc nhóm C4

C. Cây thuộc nhóm C3 và C4

D. Cây thuộc nhóm thực vật CAM

Câu 3: Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

A. Khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP).

B. Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP)→ khử APG thành AlPG.

C. Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP)→ cố định CO2.

D. Cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP)→ cố định CO2.

Câu 4: Trong chu trình canvil, chất nào sau đây đóng vai trò là chất nhận CO2 đầu tiên?

A. ALPG (andehit phophoglixeric)

B. APG (axit phophoglixeric)

C. AM (axit malic)

D. RiDP (ribulozo- 1,5- điphotphat)

Câu 5: Hình dưới đây mô tả quá trình nào? Hãy điền chú thích tương ứng với các số trên hình.

Trắc nghiệm sinh học 11

Phương án trả lời đúng là:

A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng; 2-pha tối; 3-CO2; 4-C6H12O6.

B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.

C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng; 2-pha tối; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng; 2-pha tối; 3-ATP; 4-C6H12O6.

Câu 6: Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

A. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

B. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

C. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

D. Thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

Câu 7: Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá

B. Chất nhận CO2 đầu tiên là ribulozo-1,5-điP

C. Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG

D. Có hai loại lục lạp

Câu 8: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là

A. Lúa, khoai, sắn, đậu.

B. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

D. Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 9: Sản phẩm của pha sáng gồm

A. ATP, NADPH VÀ O2.

B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADP+ VÀ O2.

D. ATP, NADPH.

Câu 10: Sản phẩm đầu tiên của chu trình C4

A. Hợp chất hữu cơ có 4C trong phân tử

B. APG

C. ALPG

D. RiDP

Câu 11: Ở vùng khí hậu khô nóng, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Nhóm thực vật C3

B. Nhóm thực vật C4

C. Nhóm thực vật CAM

D. Các nhóm thực vật có năng suất như nhau

Câu 12: Nhóm thực vật C3 được phân bố

A. Hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

B. Ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. Ở vùng nhiệt đới.

D. Ở vùng sa mạc.

Câu 13: Một cây C3 và C4 được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín, được cung cấp đủ nước, ánh sáng nhưng không cung cấp thêm CO2. Theo lí thuyết, nồng độ CO2 sẽ thay đổi như thế nào trong chuông?

A. Không thay đổi

B. Giảm đến điểm bù của cây C3

C. Giảm đến điểm bù của cây C4

D. Tăng dần, sau đó giữ ổn định

Câu 14: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?

A. NADPH, O2

B. ATP, NADPH

C. ATP, NADPH, O2

D. ATP và O2

Câu 15: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. Quá trình khử CO2.

C. Quá trình quang phân li nước.

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

Câu 16: Trong môi trường khí hậu nhiệt đới, hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với thực vật C4. Giải thích nào sau đây sai?

A. Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn thực vật C3

B. Điểm bão hòa nhiệt độ của cây C4 cao hơn cây C3

C. Thực vật C3 có hô hấp sáng, còn thực vật C4 thì không

D. Thực vật C4 có 2 loại lục lạp thực hiện 2 chức năng: cố định CO2 sơ cấp và tổng hợp chất hữu cơ

Câu 17: Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào?

Đặc điểm Pha sáng Pha tối
Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP 5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5.

B. 3 và 7.

C. 2 và 6.

D. 5 và 8.

Câu 18: Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

A. Màng ngoài.

B. Màng trong.

C. Chất nền (strôma).

D. Tilacôit.

Câu 19: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là:

A. Quang phân li nước

B. Chu trình Canvin

C. Pha sáng

D. Pha tối

Câu 20: Thực vật C4 được phân bố

A. Rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

B. Ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. Ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

D. Ở vùng sa mạc.

Câu 21: O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

A. Quang phân li nước

B. Phân giải ATP

C. Oxi hóa glucozo

D. Khử CO2

Câu 22: Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:

A. Về không gian và thời gian

B. Về bản chất

C. Về sản phẩm ổn định đầu tiên

D. Về chất nhận CO2

Câu 23: Trong các nhận định sau

  1. Cần ít photon ánh sáng để cố định 1 phân tử gam CO2.
  2. Xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3.
  3. Sử dụng nước một cách tinh tế hơn thực vật C3.
  4. Đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3.
  5. Sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3.

Có bao nhiêu nhận định đúng về lợi thế của thực vật C4?

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 24: Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là

A. APG

B. PEP

C. AOA

D. Ribulozo-1,5-diP

Câu 25: Người ta tiến hành thí nghiệm trồng 2 cây A và B (thuộc hai loài khác nhau) trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.

Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?

  1. Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.
  2. Khi nhiệt độ và cường độ ánh sáng tăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A).
  3. Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.
  4. Cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1) , (3) và (4)

Trên đây CITD đã chia sẻ Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 9. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm tài liệu ôn tập cũng như chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Ngoài ra các bạn nhớ thường xuyên tương tác với CITD để nhận nhiều tài liệu hay và bổ ích hơn nhé

Câu 26: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

A. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

B. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

C. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH.

D. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

Câu 27: Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP.

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

C. liên kết hoá học trong NADPH.

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6.

Câu 28: Pha sáng là gì?

A. Là pha cố định CO2.

B. Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.

C. Là pha chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng

D. Là pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng

Câu 29: Chất nào sau đây do pha sáng của quang hợp tạo ra?

A. APG

B. AlPG

C. CO2

D. NADPH.

Câu 30: Các hợp chất nào không phải là sản phẩm được tạo ra từ pha sáng quang hợp?

A. ATP

B. H2O

C. NADPH

D. O2

Câu 31: Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại

A. Chất nền.

B. Màng trong

C. Màng ngoài

D. Tilacôit.

————————————————

Như vậy CITD đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được khái niệm quang hợp, khái niệm pha sáng pha tối trong quang hợp, quá trình quang hợp diễn ra ở các nhóm thực vật, các sản phẩm được tạo ra từ pha sáng, sự khác nhau của thực vật C3, C4 và CAM… Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để học tập nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, CITD mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. CITD mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button