Giáo dục

Sơ đồ điều chế PVC

Sơ đồ điều chế PVC

Chuyên đề Hóa học 12 Sơ đồ điều chế PVC được CITD biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh nắm chắc sơ đồ điều chế PVC cũng như dạng bài tập.  Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Kiến thức cần nhớ sơ đồ điều chế PVC

*Lý thuyết và Phương pháp giải

CaC2 overset{H_{2}O }{rightarrow} C2H2 overset{Pd/PbCO_{3} }{rightarrow} C2H4 overset{Cl_{2} }{rightarrow} C2H4Cl2 overset{HCl }{rightarrow} C2H3Cl overset{t^{circ },xt,p }{rightarrow} PVC

Hiệu suất phản ứng :

Bạn đang xem: Sơ đồ điều chế PVC

H =Sơ đồ điều chế PVC . 100%

H = Sơ đồ điều chế PVC . 100%

Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

2. Ví dụ minh họa sơ đồ điều chế PVC

Hướng dẫn giải

+ Bảo toàn nguyên tố cacbon ta có: 2CH4 → CH2=CHCl.

+ Ta có mPVC = 1000 kg ⇒ nPVC = 16 kmol.

Ta có hiệu suất chung = 0,15 . 0,95 . 0,9 = 0,12825.

n_{CH_4} cần dùng = Sơ đồ điều chế PVC ≈ 249,51 kmol.

⇒ VKhí thiên nhiên cần dùng = Sơ đồ điều chế PVC . 22,4 ≈ 58833.

Hướng dẫn giải

nPVC = Sơ đồ điều chế PVC = 4 kmol

Số mol CH4 cần dùng là: n_{CH_4} = Sơ đồ điều chế PVC = 16kmol

V= Sơ đồ điều chế PVC = 448 m3

Hướng dẫn giải

nPVC = 16 kmol

CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → (-CH2-CHCl-)n.

→ nCH4 = Sơ đồ điều chế PVC = 160 kmol

→ VCH4 = 3584 m3

→ Vkhí thiên nhiên = Sơ đồ điều chế PVC = 4480 m3

Hướng dẫn giải

5 phản ứng:

CaC2 overset{H_{2}O }{rightarrow} C2H2 overset{Pd/PbCO_{3} }{rightarrow} C2H4 overset{Cl_{2} }{rightarrow} C2H4Cl2 overset{HCl }{rightarrow} C2H3Cl overset{t^{circ },xt,p }{rightarrow} PVC

Ví dụ 5. Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là

C2H6 overset{Cl_{2} }{rightarrow} C2H5Cl overset{HCl}{rightarrow} C2H3Cl overset{TH,t^{circ } , P cao}{rightarrow} PVC

C2H4 overset{Cl_{2} }{rightarrow} C2H3Cl overset{TH,t^{circ } , P cao}{rightarrow}PVC

CH4 overset{1500^{circ } C}{rightarrow}C2H2 overset{HCl }{rightarrow} C2H3Cl overset{TH,t^{circ } , P cao}{rightarrow}PVC

C2H4 overset{Cl_{2} }{rightarrow}  C2H4Cl2 overset{HCl }{rightarrow} C2H3Cl overset{TH,t^{circ } , P cao}{rightarrow} PVC

Hướng dẫn giải

C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2.

C2H4Cl2 overset{xt, t^{circ } }{rightarrow} C2H3Cl + HCl

nC2H3Cl overset{xt, t^{circ },p }{rightarrow} (-CH2-CH(Cl)-)n.

Hướng dẫn giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

=> %mCl = frac{35,5.(k+1)}{24k+3k-1+35,5.(k+1)}=0,0667 => k = 2

=> trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

3. Câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Amilozơ.

B. Nilon-6,6.

C. Nilon-7

D. PVC.

Xem đáp án

Đáp án A

Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên.

Câu 2. Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ

Xem đáp án

Đáp án D

Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco.

Câu 3. Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp án

Đáp án C

PVC là –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo thành là CH2=CHCl

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Polime không bay hơi được.

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành.

C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt.

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

X là chất nào dưới đây ?

A. C2H5OH

B. CH≡CH

C. CH3COOH

D. CH3CHO

Xem đáp án

Đáp án B

C2H2 (X) ⇒ CH3CHO (Y) ⇒ CH3COOH (Z) ⇒ CH3COOC2H3 (T)

Câu 6. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1,3 – đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2.

C. 2:3

D. 1:3

Xem đáp án

Đáp án B

Theo bài ra, Cao su buna S + nBr2 -> -(CH2-CH(Br)-CH(Br)-CH2)n-(CH(C6H5)-CH2)m

Ta có: (54n + 104m) -> 160n

2,834 → 1,731

Nhân chéo, ta có:

=> 453,44n = 93,474n + 180,024m

<=> 359,966 n = 180,024m

<=> m:n~359,966 : 180,024 ~ 2 : 1

Câu 7. Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết nguyên tử S thay thế cho nguyên tử H ở nhóm metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng bao nhiêu mắt xích cao su isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?

A. 46

B. 40

C. 56

D. 23

Xem đáp án

Đáp án D

Theo đề bài, hai lưu huỳnh thay thế cho hai hiđro ở nhóm metylen:

(C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

%S = 32.2 / (68n + 62) = 0,02

=> n = 46

Câu 8. Đem trùng hợp 5,2 gam stiren hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch Br2 0,15M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635 gam iot. Khối lượng polime tạo thành là

A. 3,9 gam

B. 5,2 gam

C. 4,55 gam

D. 3,64 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nI2= 0,0025 (mol),

nBr2= 0,015 (mol)

Br2 dư tác dụng với KI

2KI + Br2 → 2KBr + I2

0,0025 0,0025

Số mol Br2 p/ư với stiren= 0,015 – 0,0025 = 0,0125 (mol)

(C6H5)-CH=CH2 + Br2 → (C6H5)–CH(Br)-CH2-Br

0,0125 ← 0,0125

mstiren dư tác dụng với brom = 0,0125.104 = 1,3 (g)

mstiren trùng hợp = 5,2- 1,3 = 3,9 (g)

>> Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

    Trên đây CITD đã giới thiệu tới các bạn Sơ đồ điều chế PVC. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button