Giáo dục

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 5 Natural Wonders of the World

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 5 Natural Wonders of the World

Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

CITD xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 5 Natural Wonders of the World sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tiếp theo.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất

A. Pronunciation trang 33 SBT tiếng Anh Unit 5 Natural Wonders of the World

1. Read the following words. Pay attention to the underlined sounds. Hãy đọc các từ sau. Chú ý đến những âm được gạch chân.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 5 Natural Wonders of the World

1. down – town

2. bed – bet

3. ride – write

4. do – to

5. around – about

6. food – foot

2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/. Đọc to  các câu sau. Gạch chân các từ có chứa âm /t/ hoặc /d/.

Đáp án

1. The island is too large to go round by motorbike .

2. I want to go down the town to buy some food .

3. David doesn’t do the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night . She talked to her friend for two hours.

B. Vocabulary & Grammar Unit 5 trang 33 34 35 SBT tiếng Anh 6 Global Success

1. Fill each gap with a word / phrase from the box to complete the sentences. Hãy điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.

Đáp án

1 – suncream

2 – plasters

3 – backpack

4 – compass

5 – remember

2. Choose the word different from the other words in each line. Hãy chọn từ khác với các từ còn lại.

Đáp án

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – C; 5 – B;

3. Fill the crossword with words describing natural wonders. Điền vào ô chữ với các từ miêu tả các kỳ quan thiên nhiên.

Đáp án

DOWN

1. wonderful

5. rock

6. mount

9. bay

10. islands

ACROSS 

2. desert

3. marvellous

4. shallow

7. coast

8. beach

4. Which one is different? Circle A, B, or C. Từ nào khác? Khoanh tròn A, B hoặc C.

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C; 6 – B;

5. Choose the correct option to complete each sentence. Chọn phương án đúng để hoàn thành mỗi câu.

Đáp án

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – B; 6 – B;

6. Tick Y (Yes) or N (No) for these sentences. Tích vào Y (đúng) hoặc N (sai) cho các câu này.

Đáp án

1 – Y; 2 – Y; 3 – N; 4 – N; 5 – Y; 6 – N;

7. Complete the following sentences, using must/ mustn’t, and the words given. Hoàn thành các câu sử dụng must/ mustn’t, và các từ được cho.

Đáp án

1. If you are sick, you must go to see the doctor.

2. When you are on the airplane, you mustn’t shout.

3. Before you go to bed, you must brush your teeth.

4. When you are in the library, you mustn’t talk loudly.

5. When you are doing an English test, you mustn’t use a dictionary.

6. When you are in a car, you must fasten your seat belt.

C. Speaking unit 5 tiếng Anh 6 Global Success trang 35 – 36

1. You and your friend are talking about what to do this weekend. Make a short conversation, following the example. Bạn và bạn của bạn đang nói về những việc phải làm vào cuối tuần này. Thực hiện một cuộc trò chuyện ngắn, sau đây là ví dụ.

Gợi ý

Chow: Jack, let’s go somewhere this Saturday.

Jack: That’s fine. Where can we go?

Chow: How about the CGV cinema?

Jack: Sure. I’ll meet you there at 6 o’clock.

2. a. Match the questions 1-5 to the answers a-e. Nối câu hỏi 1-5 với câu trả lời a-e.

Đáp án

1 – e; 2 – d; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

2b. Rearrange the questions and answers above to make a conversation. Then make a similar conversation and practise it with your friend. Sắp xếp lại các câu hỏi và câu trả lời ở trên để thực hiện một cuộc trò chuyện. Sau đó, thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự và thực hành nó với bạn của bạn.

Đáp án

2 – 1 – 3 – 5 – 4

3. Work in groups. Take turns to tell others the rules of the Geography Club, using must / mustn’t and the following cues. Làm việc nhóm. Lần lượt nói cho những người khác biết các quy tắc của Câu lạc bộ Địa lý, sử dụng must / not và các dấu hiệu sau.

Đáp án

1. You mustn’t come late.

2. You must follow the rules.

3. You mustn’t use cell phones.

4. You must do your task.

5. You mustn’t litter.

6. You must take part in teamwork.

D. Reading unit 5 SBT tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

1. Match the words in A with their meanings in B. Hãy nối từ ở cột A với nghĩa ở cột B.

Đáp án

1 – b; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – d;

2. Read the article about Angel Falls. Match headings (a – c) with parts (1 – 3). Hãy đọc bài báo về Thác Angel. Nối các tiêu đề với các phần.

Đáp án

1 – b; 2 – c; 3 – a;

3. Answer the following questions. Hãy trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1 – Angel Falls is the highest waterfall in the world.

2 – It is in the lonely jungles of Venezuela.

3 – Visitors can see spectacular scenery of the Falls.

4 – The water drops straight down the cliff and tumbles and foams over the lower canyon wall. The fine spray catches the light and sparkles in the sun.

5 – Because Jimmie Angel discovered the Falls.

6 – He discovered the Falls in 1937.

4. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C for each blank. Đọc bài đọc và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống.

Đáp án

1 – A; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

E. Writing trang 38 39 SBT tiếng Anh 6 Global Success Unit 5

1. Use the following sets of words / phrases to write complete sentences. Sử dụng các từ / cụm từ sau để viết các câu hoàn chỉnh.

Đáp án

1 – I need some information about train times.

2 – You must be careful when you cut food with a knife / when cutting food with a knife.

3 – I often get home quickly because there is little traffic on the road.

4 – I think Trang An Complex is a wonderful tourist attraction in / of Viet Nam.

5 –  How much money do you need for a tour to Mui Ne?

6 – You mustn’t forget to take necessary things on your trip.

2. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same. Viết lại các câu sau, bắt đầu như mẫu, sao cho ý nghĩa vẫn giữ nguyên.

Đáp án

1. We have some chairs and a table in the kitchen.

2. Only some / a few people can understand his lecture.

3. We mustn’t throw rubbish.

4. We must be present at the class discussion on Saturday.

5. The tour guide says that we must not / mustn’t throw rubbish.

3. Here is a list of some ideas from the article about Angel Falls. Đây là danh sách một số ý tưởng từ bài báo về Thác Angel.

a. Make a similar list about a natural place of interest in your village / town / city, or a famous place you know about.  Lập một danh sách tương tự về một địa điểm quan tâm tự nhiên trong làng / thị trấn / thành phố của bạn hoặc một địa điểm nổi tiếng mà bạn biết.

b. Now write a short paragraph of 40 –50 words to describe the place above. Bây giờ, hãy viết một đoạn văn ngắn 40 –50 từ để mô tả địa điểm trên.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button