Giáo dục

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2021 – 2022

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ 2 đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2021 – 2022 do CITD tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 2 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 1 sắp tới.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 – Đề 1

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2021 – 2022

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

1. _ a i l

2. b _ k e

3. s _ a

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

4. _ a s t a

5. _ a i n b o w

6. k _ t e

II/ Look at the picture and write

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

What can you see?

_____________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Is he riding a bike?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1

Let’s look at the _____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 – Đề 1

I/ Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the picture and write

1. I can see river

2. No, he isn’t

3. Let’s look at the kitten

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh – Đề 2

I. Chọn từ khác loại.

1. A. chips

B. chicken

C. rain

2. A. mother

B. dress

C. father

3. A. ball

B. bread

C. chocolate

4. A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

III. Đếm và viết

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

1. ___________ cars

2. ___________ cats

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

3. ___________ crayons

4. ___________ dwarfs

Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020 – 2021

I. Chọn từ khác loại.

1. C

2. B

3. A

4. A

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. What is this?

2. What is that?

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is.

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn’t.

III. Đếm và viết

1. three cars

2. five cats

3. two crayons

4. seven dwarfs

Đề tiếng Anh ôn thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022 – Đề 3

Question 1: Match. (Nối)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đáp án Đề tiếng Anh ôn thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022

Question 1: Match. (Nối)

1. ball

2. train

3. brother

4. chocolate

5. read

6. park

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

1. brown bread

2. hall

3. dress

4. car

Question 3:

a. Look! There is lots of rain.

b. I like chicken.

c. I like chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button