Giáo dục

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

Tải về Bản in

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9

CITD xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung minh họa đề thi thường gặp của các trường trên cả nước sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn ôn luyện ngữ pháp và các kĩ năng làm bài cần thiết. Mời các bạn vào tham khảo.

MATRIX

Nhận biết

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

Thông hiểu

Vận dụng

Listening

8

8

2

2

Reading

4

4

2

2

Language Focus

4

6

10

1

3

4

Writing

2

2

4

1

1

2

4

14

8

26

1

5

4

10

THE FIRST SEMESTER ENGLISH TEST

Name: ………………………….. Grade: 9

Class: 9………. Time: 45 minutes

Marks

Comment

A. LISTENING. (2 m)

1. Where is Kate studying English?

a. Paris b. London c. Tokyo d. New York

2. Where is Nga from?

a. England b. America c. Australia d. Vietnam

3. Where does Nga work? In a ………………….

a. bank b. post office c. restaurant d. hospital

4. Did she learn English at …………..?

a. home b. school c. university d. b and c

5. What does she want to improve?

a. speaking b. writing c. listening d. reading

6. Her listening is ………………

a. good b. bad c. terrible d. excellent

7. Does she like studying English?

a. Yes b. No

8. Does she want to understand the words of her favorite songs?

a. Yes b. No

B. READING. (2 m)

Read the passage and answer the questions.

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week.

The journey to the village is very interesting. People have the change to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Liz met Ba’s family at his house early in the morning; and after two hours traveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.

Answer the questions

1. Where is Ba’s village?

2. How did Ba and his family get to the village?

3. Where is the banyan tree ?

4. Where did they have a snack ?

C. LANGGUAGE FOCUS. (4m)

I. Choose a correct word to complete each of the following sentences. (1m)

1. Your parents ________you one hour ago.

a. phoned b. are phoning c. have phoned d. phone

2. I wish that I ________her now.

a. can meet b. met c. could meet d. could met

3. The first man landed on the Moon ______21st July 1969.

a. in b. on c. for d. of

4. He is _______in playing soccer.

a. interest b. interesting c. interests d. interested

II. Change these sentences into the passive voice.(1,5m)

1. They will hold the meeting before May Day.

2. They have found oil in the Antarctic.

3. People don’t use this dictionary very often.

III. Turn into Reported speech. (1,5m)

1. They said “We must go home now”.

2. I asked the children “ Who took part in your excursion to the city?”.

3. She asked me “ Do you have many friends?”.

IV. WRITING . (2m)

Use these words to make meaningful sentences.(1m)

1. It/ seem/ difficult/ me/ have/ trip/ abroad.

2. They/ not write/ each other/ two years.

Rewrite the following sentences without changing their meaning.(1m)

1. My brother started to work last year

My brother has……………………………………………………………….

2. My mother can’t speak English.

I wish………………………………………..

THE END


Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh

A. Listening.

1. b 2. d 3. a 4. d

5. b 6. c 7. a 8. a

B. Reading

1. It’s 60km to the north of Ha Noi.

2. They got there bus.

3. They banyan tree is at the entrance.

4. They had a snack under the tree.

Bài dịch

Vào Chủ nhật, Ba mời Liz cùng gia đình đi du lịch trong ngày về quê anh cách Hà Nội khoảng 60 km về phía Bắc. Ngôi làng nằm gần chân núi và ven sông. Nhiều người đến đó vào cuối tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Hành trình đến làng rất thú vị. Người ta thay nhau đi lại giữa cánh đồng lúa xanh mướt, băng qua một khu rừng tre nhỏ trước khi đến một cây đa cổ thụ lớn ở lối vào làng.

Liz gặp gia đình Ba tại nhà anh ấy vào sáng sớm; và sau hai giờ di chuyển bằng xe buýt, họ đã đến được cây cổ thụ lớn. Mọi người cảm thấy mệt và đói nên ngồi xuống dưới gốc cây và ăn nhẹ.

C. Language Focus.

I.

1. a

2. c

3. b

4. d

II.

1. The meeting will be held before May Day.

2. Oil has been found in Antarctic.

3. This dictionary isn’t used very often.

III.

1. They said they had to go home then.

2. I asked the children who had taken part in.

3. She asked me if I had many picture.

D. Writing.

I.

1. It seems difficult for me to have a trip abroad

2. They have not written to each other for two years.

II.

1. My brother has worked since last year.

2. I wish my mother could speak English.

Luyện đề rất cần thiết trong quá trình ôn tập trước kì thi học kì 1. Song song với điều đó, việc tổng hợp những kiến thức trọng điểm thông qua Đề cương ôn thi học kì 1 cũng hết sức quan trọng. Trên VnDoc.com, ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh, chúng tôi còn cung cấp Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn, Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Toán, Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý….hy vọng sẽ hỗ trợ các bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi học kì sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button