Giáo dục

Công thức tính số mol

Công thức tính số mol

Cách tính số mol tổng hợp công thức tính số mol cơ bản trong chương trình hóa lớp 8 gúp các em có thể áp dụng để giải một số bài tập đơn giản như tính khối lượng chất, thể tích dung dịch, nồng độ mol, từ đó vận dụng tính toán các dạng bài tập vận dụng cao, cũng như các dạng bài tập liên quan cần tìm lượng các chất. …

Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các em hiểu rõ số mol là gì, cũng như các công thức tính số mol từ đó vận dụng làm các dạng bài tập, học tập tốt hơn, từ đó yêu thích môn hóa học. Mời các bạn tham khảo.

1. Số mol là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Mol là gì? Đây là tên gọi của một đơn vị đo lường trong hóa học. Các em sẽ được làm quen hóa học lớp 8 với khối lượng mol, số mol, nồng độ mol, … Khi làm bài tập hóa học, tính số mol mà các em có thể tính được nhiều đại lượng quan trọng của chất như: khối lượng chất, khối lượng mol chất, thể tích, áp suất, …

Bạn đang xem: Công thức tính số mol

2. Các công thức tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chất
m: khối lượng chất
M: Khối lượng mol chất

Mol
Gam
Gam

n = V/22,4

V, n

n: số mol chất khí ở dktc
V: thể tích khí

Mol
Lít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chất
C: nồng độ mol
V: thể tích

Mol
Mol/ lít
Lít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tử
N: số Avogadro
n: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử
6.10^-23
Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khí
P: Áp suất
V: thể tích khí
R: hằng số
T: nhiệt độ

Mol
Atm
Lít
0.082
273 + t

3. Cách tính số mol dư

Tính số mol dư thường gặp ở dạng khi đề yêu cầu xác định chất nào còn dư trong phản ứng.

Công thức: Số mol chất dư = Tổng số mol bài cho – tổng số mol đã phản ứng

* Lưu ý:

Tổng số mol đã phản ứng chỉ lấy ở những chất đã phản ứng hết. Để nhận biết chất nào phản ứng hết thì thông thường các bạn lấy số mol chất nào nhỏ nhất nhé. Tuy nhiên không phải lúc nào cách chọn như vậy cũng đúng.

Ngoài ra trong quá trình tính số mol, các bạn cũng cần phải chú ý đến việc cân bằng các phương trình, cần bằng hóa trị.

4. Bài tập ví dụ minh họa

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Số mol phân tử H2O bằng:

{n_{{H_2}O}} = frac{{1,44.1{0^{23}}}}{{{N_A}}} = frac{{1,44.1{0^{23}}}}{{6,02.1{0^{23}}}} = 0,24 (mol) phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử K bằng:

{n_K} = frac{{24.1{0^{23}}}}{{{N_A}}} = frac{{24.1{0^{23}}}}{{6,02.1{0^{23}}}} = 4 (mol)nguyên tử K

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng công thức: n = frac{m}{M}(mol)

Số mol của 2,3 gam Na bằng:

{n_K} = frac{{{m_K}}}{{{n_K}}} = frac{{3,9}}{{39}} = 0,1 (mol)

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

{n_K}_{OH} = frac{{{m_{KOH}}}}{{{n_{KOH}}}} = frac{{5,6}}{{56}} = 0,1 (mol)

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

{n_{{H_3}P{O_4}}} = frac{{{m_{{H_3}P{O_4}}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = frac{{24,5}}{{98}} = 0,25 (mol)

b) Áp dụng công thức: n = frac{V}{{22,4}}(mol)

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

{n_{S{O_2}}} = frac{{{V_{S{O_2}}}}}{{22,4}} = frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15 (mol)

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

{n_{C{O_2}}} = frac{{{V_{C{O_2}}}}}{{22,4}} = frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3 (mol)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Số mol của 1 lít dung dịch HNO3 0,2 M bằng:

{n_{HN{O_3}}} = V.{C_M} = 1.0,2 = 0,2 (mol)

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

{n_{KCl}} = frac{{frac{{C% .mdd}}{{100% }}}}{{{M_{KCl}}}} = frac{{frac{{20.80}}{{100}}}}{{74,5}} = 0,21 (mol)

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l dung dịch NaOH 1,2M bằng:

{n_{NaOH}} = V.{C_M} = 0,5.1,2 = 0,6 (mol)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phản ứng xảy ra theo 2 phương trình

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 ↑ (1)

2Na + 2H2O → 2NaKOH + H2 ↑ (2)

Số mol Kali: nNa= 2,3/23 = 0,1 mol

Theo phương trình phản ứng (1) và (2), nH2 = nNa = 0,1 mol

Vậy thể tích khí hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính khối lượng: m = n.M (gam)

a) Khối lượng của 0,3 mol nguyên tử Na bằng: mNa = nNa.MNa = 0,3.23 = 6,9 gam

Khối lượng của 0,3 mol phân tử O2 bằng: mO2 = nO2. MO2 = 0,3.32 = 9,6 gam

b) Khối lượng 1,2 mol phân tử HNO3 bằng: mHNO3 = nHNO3.MHNO3 = 1,2 . 63 = 75,6 gam

Khối lượng 0,5 mol phân tử Cu bằng: mCu = nCu.MCu = 0,5.64 = 32 gam

c) Khối lượng 0,125 mol phân tử KNO3 bằng: mKNO3 = nKNO3.MKNO3 = 0,125. 101 = 12,625 gam

Khối lượng 0,125 mol phân tử KMnO4 bằng:

mKMnO4 = nKMnO4.MKMnO4 = 0,125.158 = 19,75 gam

5. Bài tập vận dụng tự luyện

1. Câu hỏi bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính số mol phân tử có trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 2. Tính khối lượng của Ba(OH)2 có trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam

Câu 3. Tính số mol NaOH có trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Câu 4. Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử có trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm thể tích bao nhiêu lít (đo ở đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 9. Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc để có 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

2. Câu hỏi bài tập tự luận

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong các lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Đáp án hướng dẫn giải 

a) 1,44.1023 phân tử HCl

nHCl =1,44.1023/6.1023=0,24 mol

b) 24.1023 nguyên tử N

nN = 24,1023/6.1023 =4 mol

Câu 2. Tính khối lượng của những chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2

b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol mỗi chất sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3. Tính thể tích của các chất khí sau (Đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a) mSO2 = 0,03.22,4 = 0,672 lít

mHCl = 0,15.22,4 = 3,36 lít

b) mCO2 = 0,125 .22,4 = 2,8 lít

mH2SO4 = 1,2 .22,4 = 26,88 lít

Câu 4. Tính số mol của những lượng chất sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, các thể tích được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 5.

a) Phải lấy bao nhiêu gam KOH để được số phân tử bằng số nguyên tử có trong 2,4 gam magie?

b) Phải lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử bằng số phân tử có trong 8,96 lít khí CO2 (đktc)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a) nMg = m/M = 2,4/24 = 0,1 mol

nKOH = nMg ⇒nKOH= nMg = 0,1 mol

mKOH = n.M = 0,1.56 = 5,6gam

b) nCO2 = V/22,4 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

nNaCl = nCO2 ⇒ nNaCl = nCO2 = 0,4 mol

mNaCl = n.M = 0,4.58,5 = 23,4 gam

Câu 6.  Tính khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,1 mol nguyên tử Na; 0,15 mol phân tử O2

b) 1,2 mol phân tử HNO3; 0,5 mol phân tử Cu

c) 0,125 mol của mỗi chất sau: KNO3, KMnO4, KClO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Áp dụng công thức tính khối lượng: m = n.M (gam)

a) Khối lượng của 0,3 mol nguyên tử Na bằng: mNa = nNa.MNa = 0,1.23 = 2,3 gam

Khối lượng của 0,15 mol phân tử O2 bằng: mO2 = nO2. MO2 = 0,15.32 = 4,8 gam

b) Khối lượng 1,2 mol phân tử HNO3 bằng: mHNO3 = nHNO3.MHNO3 = 1,2 . 63 = 75,6 gam

Khối lượng 0,5 mol phân tử Cu bằng: mCu = nCu.MCu = 0,5.64 = 32 gam

c) Khối lượng 0,125 mol phân tử KNO3 bằng: mKNO3 = nKNO3.MKNO3 = 0,125. 101 = 12,625 gam

Khối lượng 0,125 mol phân tử KMnO4 bằng:

mKMnO4 = nKMnO4.MKMnO4 = 0,125.158 = 19,75 gam

…………………………………………..

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

    Trên đây CITD đã giới thiệu tới các bạn Công thức tính số mol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, CITD xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button