Giáo dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2021

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2021

Mời các em học sinh tham khảo Bộ 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm học 2021 – 2022 có đáp án do CITD sưu tầm và đăng tải dưới đây. Đề thi học kì 1 lớp 1 này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý, yên tâm bước vào kì thi quan trọng của mình.

Xem thêm: Bộ 100 đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 Tải nhiều

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1 MỚI

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có đáp án – Đề số 1

I. Choose the odd one out. 

1. A.  brother B. sister C. cat
2. A. dog B. family C. ant
3. A. elephant B. bag C. book
4. A. red B. flower C. yellow
5. A. a B. an C. is

II. Reorder. 

1. to/ meet/ you/ Nice/ ./

_____________________

2. pen/ It/ a / is/ ./

_____________________

3. sister/ This/ my/ is/ ./

_____________________

4. your/ Touch/ arm/ ./

_____________________

5. an/ is/ This/ elephant/ ./

_____________________

III. Fill a or an. 

1. It is ____ pencil.

2. This is ____ monkey.

3. It is ______ cap.

4. This’s _____ flower.

5. It’s ______orange flower.

Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1 – Đề số 1

I. Choose the odd one out.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

II. Reorder.

1 – Nice to meet you.

2 – It is a pen.

3 – This is my sister.

4 – Touch your arm.

5 – This is an elephant.

III. Fill a or an.

1. It is __a__ pencil.

2. This is __a__ monkey.

3. It is ____a__ cap.

4. This’s __a___ flower.

5. It’s ____an__ orange flower.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 có đáp án – Đề số 2

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 1

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án – Đề số 2

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

0 – apple; 1 – cup; 2 – gate; 3 – hand; 4 – mops;

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

1 – monkey

2 – eggs

3 – dog

4 – pots

5 – Ann

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

1 – b. hat

2 – c. Ann

3 – a. boxes

4 – a. bottles

5 – b. mouse

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

1 – bag

2 – car

3 – milk

4 – goat

5 – hens

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh – Đề số 3

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

Bài nghe

1. A. Hi. I’m Tim

B. Hello. This is Ba

2. A. I have a bag

B. I have a cat

3. A. It is a desk

B. I like chips

4. A. This is my cake

B. This is my bag

5. A. I like milk

B. It’s a dog

Xem đáp án

1. B

2. A

3. A

4. A

5. B

Exercise 2: Read and choose the correct picture

1. I have a bag

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1 B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

2. This is my cake

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1 B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

3. I like ducks

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1 B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1
Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the correct answer A or B

1. It is ___________ apple

A. a

B. an

2. ___________ I’m Linda

A. Hi

B. Goodbye

3. He _________ a dog

A. have

B. has

4. I _________ orange juice

A. likes

B. like

5. This ________ my pencil

A. is

B. are

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. a/ It’s/ car/ ./

____________________________________

2. chips/ like/ I/ ./

____________________________________

3. your/ Touch/ nose/ ./

____________________________________

Xem đáp án

1. It’s a car.

2. I like chips.

3. Touch your nose.

Trên đây là 2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh các học liệu tiếng Anh lớp 1, CITD cũng có sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán và Tiếng Việt lớp 1, thầy cô và các bậc phụ huynh có thể lấy làm tư liệu cho các em ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc các em học tập tốt và có một kì thi hiệu quả!

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button