Giáo dục

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021

Tải về

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021 được CITD sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn lập biên bản hội nghị cuối năm hiệu quả.

 •  Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm 2021 là một trong những văn bản cần phải hoàn thiện trước thời điểm cuộc họp tổng kết báo cáo cuối năm chính thức diễn ra. Biên bản hội nghị đánh giá chi bộ, biên bản hội nghị đánh giá đảng viên lần này cũng nêu và trình bày rõ ràng từng giai đoạn, ưu khuyết điểm trong hoạt động công tác đảng để kịp thời chấn chỉnh phát huy vào năm tới. Để hội nghị xếp loại đánh giá đảng viên và chi bộ diễn ra hiệu quả, thành công, tốt đẹp, bạn nên tải về biểu mẫu thông dụng này.

1. Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên – mẫu 1

ĐẢNG BỘ……

Bạn đang xem: Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021

CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG – NĂM ……

( V/V: Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm ……. )

Ngày …. tháng …. năm ….. chi bộ …. tổ chức họp kiểm điểm tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên năm……

Tổng số đảng viên: …. đồng chí.

Có mặt: …. đồng chí (….. đảng viên dự bị )

Vắng mặt: …. đồng chí.

Chủ tọa: Đ/c……………………………………

Thư ký: Đ/c ……………………………………

NỘI DUNG

I. Kiểm điểm tập thể chi bộ.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ, hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất kết luận như sau.

1. Ưu điểm :

– Chi bộ luôn sáng suốt lãnh đạo đảng viên trong toàn chi bộ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng. Lãnh đão tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chi bộ luôn đạt TSVM.

– Lãnh đạo nhà trường một cách toàn diện, triệt để , nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . Năm học ……………….trường đạt danh hiệu : ………………………………..

– ………… đảng viên trong chi bộ luôn đầu tầu gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao phó, hoàn thành công tác chuyên môn.

– ………….đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng định kỳ. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

2. Tồn tại

– Trong công tác đấu tranh phê và tự phê một số đảng viên còn rụt rè, nể ná, thiếu tự tin.Chưa mạnh dạn. Nhiều lúc còn né tránh sợ liên luỵ mất lòng.

II. Kiểm điểm nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên:

* Sau khi nghe quán triệt về nội dung , phương pháp kiểm điểm, từng cá nhân cán bộ giáo viên tự đọc bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn và tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho từng cá nhân:

1. Đồng chí ………………………………………….

Đồng chí ………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2 . Đồng chí …………………………………………

Đồng chí ……………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3 . Đồng chí ………………………………………..

Đồng chí ………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4 . Đồng chí …………………………………………..

Đồng chí …………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Đồng chí ……………………………………………

Đồng chí ………………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

6. Đồng chí ……………………………………………

Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

7. Đồng chí ……………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

8. Đồng chí

Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

9. Đồng chí ………………………………………….

Đồng chí …………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

10. Đồng chí ………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Kết quả tự nhận loại:

+ Loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : ……đ/c (………………..)

+ Loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ :…….. đ/c ( có danh sách kèm theo)

* Chi bộ tiến hành bỏ phiếu xếp loại đảng viên:

Tổng số đảng viên dự họp : …..đ/c, trong đó số đảng viên tham gia bỏ phiếu xếp loại đảng viên …….

– Bầu ban kiểm phiếu: Biểu quyết tán thành ……đ/c sau:

+……………………………..: Trưởng ban

+……………………………..: Thư kí

+……………………………..: Ủy viên

– Tiến hành bỏ phiếu: Số phiếu phát ra:….., số phiếu thu về :…., số phiếu hợp lệ : ….

– Thư kí công bố kết quả phiếu bầu:

1 …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

2 …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

3. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

4. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

5. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

6. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

7. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

8. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

9. …………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

10.…………………………..: HTXSNV : ………phiếu : đạt ………..%

III – Tiến tự chấm điểm, xếp loại chi bộ năm…….:

1. Đ/C ………………………….thay mặt chi bộ đọc biểu điểm đánh giá chi bộ. Chi bộ tiến hành chấm điểm , kết quả : …………………..điểm

2. Tự nhận loại : …………………………………….

IV – Bình chọn đảng viên xuất sắc đề nghị đảng ủy khen thưởng:

Danh sách biểu quyết đảng viên xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm :

1 …………………………..:

2 ………………………….:

3 ………………………….:

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….giờ …..phút cùng ngày

Thư ký đã thông qua toàn bộ biên bản …….đảng viên nhất trí với nội dung biên bản .

Biên bản lập xong hồi …..giờ ….. phút và được sao làm hai bản, một bản gửi về văn phòng đảng uỷ; một bản lưu tại hồ sơ chi bộ .

Chủ tọa
( Ký và ghi rõ họ tên)
Thư ký
( Ký và ghi rõ họ tên)

2. Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên – mẫu 2

Mẫu 04-ĐGĐV

ĐẢNG BỘ ………………………………….

CHI BỘ…………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

Ngày……………..tháng…………….năm 20……..

Chi bộ:…………………………………………………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20….

– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,

– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, trong đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c

– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do……………………………………………………

– Khách mời: đồng chí…………………………………………………………………………………..

– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………………………………………………..chức vụ:…………………..

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………………………………….

* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

– Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

 1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 20…
 • Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm
 • Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 20…; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………..

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín:

………………………………………………………………………………………………………………..

– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

 1. Đ/c …………………………………………………………………………………………..Trưởng ban
 2. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên
 3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 2. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..
 3. Đ/c……………………………………………………………………………….đạt………………./………..

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 3. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 4. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 5. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 6. Đ/c………………………………………………………………………………….đạt………………./…………..

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..
 2. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c…………………………………………………………………………………đạt………………./…………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button