Giáo dục

Bảng nhận biết các chất hữu cơ bài tập có đáp án

Bảng nhận biết các chất hữu cơ bài tập có đáp án

Trong đề thi THPT Quốc gia môn Hóa, dạng bài tập nhận biết các chất là dạng bài thường gặp và dễ lấy điểm. Mỗi loại chất sẽ có những thuốc thử thường dùng khác nhau để phân biệt. Bảng nhận biết các chất hữu cơ sau đây là tổng kết các thuốc thử thường dùng và hiện tượng thu được khi nhận biết các hợp chất hữu cơ.

Mời các bạn cùng tham khảo:

  CITD xin gửi tới bạn đọc bài viết Bảng nhận biết các chất hữu cơ để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn đọc thấy được các cách nhận biết về các chất hữu cơ gồm có nhận biết chất hữu cơ tổng quát và nhận biết chất hữu cơ chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  Bạn đang xem: Bảng nhận biết các chất hữu cơ bài tập có đáp án

  A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)

  Bảng nhận biết các chất hữu cơ

  B. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)

  Bảng nhận biết các chất hữu cơ
  Bảng nhận biết các chất hữu cơ

  TÓM TẮT BẢNG NHẬN BIẾT HỮU CƠ

  1. Hydrocarbon no (ankan, xicloankan)

  *Có thể nhận biết ankan và xicloankan(sốC ≥ 5) bằng tính trơ hóa học với hầu hết các thuốc thử thông thường như không làm mất màu dd nước Br2, KMnO4… và cũng không tan trong axit loãng như H2SO4

  *Các xicloankan (số C≥ 4) tan trong H2SO4 đặc, làm mất màu Br2 trong CCl4 nhưng không làm mất màu dd KMnO4

  Các hidrocacbon có 1-4 nguyên tử C tồn tại ở thể khí, từ 5-11 nguyên tử C tồn tại trạng thái lỏng, đa số từ 12C trở lên là các chất rắn.

  2. Hydrocarbon không no (anken, ankadien, ankin):

  *Tan trong H2SO4 đặc

  Nhận biết tính không no (tính chất của liên kết đôi) : làm mất màu dd Br2 (vàng), dd KMnO4 (tím) do phản ứng cộng và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

  *Nhận biết ank-1-in (nối ba đầu mạch) : tạo kết tủa màu vàng với dd AgNO3/NH3, tạo kết tủa màu đỏ với dd CuCl/NH3*Xác định cấu tạo của anken bằng phản ứng ozon phân hoặc oxi hóa bằng KMnO4/H+. Dựa vào cấu tạo của các chất sản phẩm suy ra cấu tạo của anken

  3. Aren – Hydrocarbon thơm (benzen và các chất đồng đẳng)

  *Nhận biết benzen: chất lỏng không màu, không tan trong nước (tỉ khối nhỏ nổi lên trên), có mùi đặc trưng, không làm mất màu dd Br2 và KMnO4
  *Nhận biết đồng đẳng benzen: không làm mất màu dd Br2, không tan trong nước, làm nhạt màu dd KMnO4 khi đun nóng (do phản ứng oxy hóa C mạch nhánh)

  4. Dẫn xuất Halogen*Nhận biết sự có mặt của halogen:

  Dùng giấy lọc tẩm rượu, cho thêm vài giọt hóa chất cần nhận biết (chất lỏng hoặc dung dịch trong rượu) rồi đốt và hứng sản phẩm cháy vào một phễu thủy tinh có phủ lớp dd AgNo3 và úp ngược. Nếu hóa chất nhận biết là dẫn xuất halogen sẽ tạo kết tủa trắng hoặc vàng ở thành phễu (bạc halogenua). Kết tủa này tan nếu cho thêm amoniac.

  *Phân biệt các loại dẫn xuất halogen: dùng dung dịch AgNO3 trong rượu cho trực tiếp vào dẫn xuất halogen cần nhận biết. Tùy theo bậc của dẫn xuất halogen (độ linh động của nguyên tử halogen) mà phản ứng tạo thành bạc halogenua có thể xảy ra nhanh hay chậmhoặc không xảy ra. Ví dụ:

  +Allyl, benzylhalogenua: tạo kết tủa rất nhanh ở nhiệt độ phòng

  +Dẫn xuất halogen bậc 3: tạo kết tủa nhanh ở nhiệt độ phòng:

  +Dẫn xuất halogen bậc 2: tạo kết tủa ngay khi đun nóng:
  +Dẫn xuất halogen bậc 1: tạo kết tủa khi đun lâu hơn

  +Dẫn xuất vinyl và phenylhalogenua:không tạo kết tủa

  *Có thể phân biệt các dẫn xuất halogen dựa vào phản ứng thủy phân sau đó tùy theo đặc điểm của sản phẩm thủy phân sẽ có thể suy ra cấu tạo của dẫn xuất halogen ban đầu.

  5. Rượu (ancol và polyancol):

  *Rượu nguyên chất: cho Na vào có hiện tượng tan và sủi bọt khí không màu

  *Dung dịch rượu: cho axit axetic vào và đun nóng trong H2SO4 đặc có mùi thơm của este tạo thành.

  *Phân biệt bậc của rượu bằng thuốc thử Lucas (hỗn hợp HCl đặc và ZnCl2 khan):

  + Rượu bậc 3: phản ứng ngay tức khắc, tạo dẫn xuất halogen làm vẩn đục dung dịch

  +Rượu bậc 2: tạo ra sản phẩm sau vài phút (dung dịch phân lớp)

  + Rượu bậc 1: không phản ứng

  *Có thể phân biệt bậc của rượu bằng cách oxi hóa rượu trong ống đựng CuO đun nóng sau đó nghiên cứu sản phẩm.

  + Nếu sản phẩm tạo ra là andehit: rượu ban đầu là bậc 1

  + Nếu sản phẩm tạo ra là xeton: rượu bậc 2.

  + Nếu rượu không bị oxi hóa: rượu bậc 3.

  *Rượu đa chức có ít nhất 2 nhóm chức OH ở 2 nguyên tử C cạnh nhau có thể hòa tan

  Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam trong suốt.

  >> Chi tiết nằm trong FILE TẢI VỀ

  C. CÂU HỎI BÀI TẬP VẬN DỤNG

  Câu 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol?

  A. Dung dịch Br2.

  B. Dung dịch HCl.

  C. Dung dịch NaOH.

  D. Dung dịch HNO3.

  Câu 2: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic, toluen, phenol, axit fomic. Để
  nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?

  A. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch NaOH.

  B. Dung dịch Na2CO3, nước Br2, Na.

  C. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch K2CO3.

  D. Na, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.

  Câu 3: Chỉ dùng thêm một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết các chất: ancol etylic,
  axit axetic, glixerol, glucozơ đựng trong 4 lọ mất nhãn?

  A. dung dịch AgNO3 trong NH3.

  B. Quỳ tím.

  C. CaCO3.

  D. Cu(OH)2.

  Câu 4: Để loại bỏ SO2 có lẫn trong C2H4 người ta cho hỗn hợp khí qua dung dịch

  A. KMnO4

  B. Ca(OH)2

  C. K2CO3

  D. Br2.

  Câu 5: Để loại bỏ tạp chất C2H2, C2H4, but-1,3-đien, CH3NH2 có lẫn trong C2H6 ta cho hỗn hợp lần lượt đi qua dung dịch

  A. Br2 và NaOH

  B. Br2 và HCl

  C. AgNO3/NH3 và NaOH

  D. AgNO3/NH3 và HCl

  Câu 6: Khi làm khan rượu C2H5OH có lẫn một ít nước người ta dùng cách nào sau đây?

  A. Cho CaO khan vào rượu.

  B. Cho Na2SO4 khan vào rượu.

  C. Cho CaCl2 khan vào rượu.

  D. Cho tác dụng một ít Na rồi đem chưng cất.

  Câu 7: Hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin. Để lấy riêng từng chất nguyên chất cần dùng

  A. NaOH, HCl, CO2

  B. NaOH, HCl, Br2

  C. Na, KMnO4, HCl

  D. CO2, HCl, Br2

  Câu 8: Để tách các chất trong hh gồm ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic cần dùng các dung dịch

  A. NaHCO3, HCl và NaOH

  B. NaHSO3, HCl và NaOH

  C. AgNO3/NH3; NaOH và HCl

  D. NaHSO4, NaOH và HCl

  Câu 9: Để tách riêng lấy từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin, phenol, ta có thể dùng thêm
  các dung dịch

  A. HCl và NaOH

  B. Br2 và HCl

  C. NaOH và Br2

  D. CO2 và HCl

  Câu 10: Để tách riêng từng chất benzen (ts =800oC và và axit axetic (ts =118oC) nên dùng phương pháp nào sau đây?

  A. Chưng cất

  B. Chiết

  C. Kết tinh

  D. Chưng cất phân đoạn

  Câu 11. Cho hỗn hợp gồm CH3CHO (ts = 210C); C2H5OH (ts = 78,30C); CH3COOH (ts1180C) và H2O (ts 1000C). Nên dùng hoá chất và phương pháp nào sau đây để tách riêng từng chất?

  A. Na2SO4 khan, chưng cất

  B. NaOH, chưng cất

  C. Na2SO4 khan, chiết

  C. NaOH, kết tinh

  Câu 12. Cho hỗn hợp butin-1 và butin-2, để tách hai hiđrocacbon này cần dung dịch

  A. AgNO3

  B. Br2

  C. AgNO3/NH3, HCl

  D. KMnO4

  Câu 13. Chọn nhóm thuốc thử nào trong các nhóm thuốc thử sau để tách vinyl axetilen ra khỏi hỗn hợp gồm vinyl axetilen và butan?

  A. Dung dịch AgNO3 /NH3; dung dịch HCl

  B. Dung dịch Br2; Zn

  C. Dung dịch KMnO4; dung dịch H2SO4

  D. Cả A, B đều được

  Câu 14. Có hỗn hợp khí gồm: SO2, CO2, C2H4. Chọn nhóm thuốc thử nào sau đây để tách thu C2H4 tinh khiết?

  A. Vôi sống và nước cất

  B. Dung dịch brom và kẽm

  C. Dung dịch thuốc tím và H2SO4 đặc

  D. Dung dịch bạc nitrat và HCl đặc

  Câu 15. Dùng chất nào sau đây để tách CH3CHO khỏi hỗn hợp gồm CH3CHO, CH3COOH, CH3OH, CH3OCH3?

  A. Dd HCl

  B. dd AgNO3/NH3

  C. NaHSO3 và dd HCl

  D. dd NaOH

  Câu 16. Dùng các chất nào sau đây để tách CH3COOH khỏi hỗn hợp gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO?

  A. NaOH, H2SO4

  B. HCl, Na

  C. NaHSO3, Mg

  D. HNO3, K

  Câu 17: Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn thuốc thử để có thể nhận biết được cả 4 chất trong các thuốc thử sau:

  A. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch NaOH.

  B. nước, O2 (đốt cháy), dung dịch AgNO3 trong NH3.

  C. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch I2.

  D. nước, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.

  Câu 18. Để tách riêng từng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin ta chỉ cần dùng các chất là

  A. Zn, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3 trong NH3.

  B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4, Na.

  C. dung dịch KMnO4, dung dịch NaCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.

  D. dung dịch HCl, dung dịch Br2, dung dịch AgNO3 trong NH3, Zn.

  Câu 19. Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các hoá chất là

  A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH và CO2.

  B. dung dịch Br2, dung dịch HCl và CO2.

  C. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và CO2.

  D. dung dịch NaOH, dung dịch HCl và CO2.

  Câu 20. Để loại tạp chất C2H2 khỏi C2H4 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch

  A. Brom

  B. AgNO3/dd NH3

  C. H2O

  D. HCl

  Câu 21: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử
  để phân biệt ba chất lỏng trên là

  A. nước brom.

  B. dung dịch phenolphtalein.

  C. dung dịch natri hiđroxit.

  D. giấy quỳ tím.

  Câu 22: Phân biệt các dung dịch keo: hồ tinh bột, xà phòng, lòng trắng trứng, ta dùng

  A. HCl, bột Al.

  B. NaOH, HNO3.

  C. NaOH, I2.

  D. HNO3, I2.

  Câu 23: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

  A. dung dịch NaOH.

  B. dung dịch NaCl.

  C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

  D. dung dịch HCl.

  Câu 24: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt trong dãy nào sau đây?

  A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

  B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol.

  C. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic.

  D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic.

  Câu 25: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng:
  ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùngmột thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm ?

  A. 5.

  B. 6.

  C. 3.

  D. 4.

  D. ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬN DỤNG

  1 2 3 4 5
  A B D B B
  6 7 8 9 10
  D A B A D
  11 12 13 14 15
  B C A B C
  16 17 18 19 20
  A C A D B
  21 22 23 24 25
  A D C D A

  E. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT CÂU HỎI

  Câu 2. 

  Na2CO3 nhận biết được axit fomic

  Nước brom nhận biết được phenol

  Na nhận biết được ancol etylic

  Còn lại là toluen

  Câu 5. 

  Sử dụng dung dịch HCl và NaOH:

  +) Dẫn khí cần làm sạch qua dung dịch HCl à CH3NH2 bị giữ lại trong dung dịch

  CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

  +) Cho thêm NaOH dư vào để thu hồi CH3NH2:

  CH3NH3Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O

  => Đáp án A

  Câu 8. 

  Do Ca(OH)2 chỉ phản ứng với CH3COOH và sau đó muối này phản ứng với H2SO4 tạo CH3COOH cho bay hơi để thu lấy axit (vì H2SO4 không bay hơi nên không bị lẫn với axit acetic như HCl)

  Câu 17. 

  Để nhận biết các chất trong dãy trên ta sử dụng: H2O, dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch I2.

  Hòa tan các chất vào nước ta chia được thành 2 nhóm

  (nhóm 1) chất nào tan là Glucozo, Saccarozo

  (nhóm 2) gồm các chất không tan: Tinh bột, Xenlulozo

  Cho mỗi dung dịch của nhóm 1 + AgNO3/NH3, đun nóng:

  + Tạo Ag => Glucozo

  C6H12O6 + 8AgNO3 + 4NH3 → 8Ag + 6CO2 + 6NH4NO3

  + Không tạo Ag => Saccarozo

  – Cho từng chất nhóm 2 + dung dịch I2:

  + Tạo hợp chất xanh tím => Tinh bột

  + Không hiện tượng => Xenlulozo

  Câu 19.

  Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin và phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất dung dịch NaOH, dung dịch HCl và khí CO2

  Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH, chỉ có phenol tan:

  C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

  Chiết tách phần không tan gồm C6H6 và C6H5NH2. Sục CO2 dư vào phần còn lại, lọc thu phenol:

  C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

  Cho C6H6 và C6H5NH2 vào HCl dư, chiết thu lấy C6H6 không tan. Sau đó cho NaOH vào phần còn lại, chiết thu lấy C6H5NH2

  C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

  C6H5NH3 + NaOH → C6H5NH2+ NaCl + H2O

  Câu 21.

  Nếu dùng: nước Brom

  +) Benzen: không hiện tượng

  +) anilin: tạo kết tủa trắng

  +) Stiren: làm mất màu nước Brom

  Câu 22.

  Lòng trắng trứng tạo kết tủa vàng với HNO3

  I2 làm dung dịch hồ tinh bột chuyển sang màu xanh

  Còn lại là xà phòng

  => Dùng HNO3, I2 sẽ phân biệt được 3 chất trên

  Đáp án D

  Câu 23.

  Đipeptit Gly-Ala không có phản ứng màu biure, tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure nên dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để phân biệt.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 24.

  Ở điều kiện thường:

  Nhóm 1: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh lam => glucozo, glixerol

  Nhóm 2: Không phản ứng => anđehit axetic, ancol etylic

  * Đun nóng mỗi nhóm:

  Nhóm 1:

  + Xuất hiện kết tủa đỏ gạch => glucozo

  + Không xuất hiện kết tủa đỏ gạch => glixerol

  Nhóm 2:

  + Xuất hiện kết tủa đỏ gạch => anđehit axetic

  + Không hiện tượng => ancol etylic

  ……………………………………

  Trên đây CITD vừa giới thiệu tới bạn đọc Bảng nhận biết các chất hữu cơ. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button