Giáo dục

Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2022

Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2022

CITD mời các bạn tham khảo Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho tập thể chi ủy, chi bộ đánh giá tổ chức cơ sở Đảng cuối năm 2022 trong bài viết này. Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm được ban hành theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

  Bản kiểm điểm tập thể Chi ủy, Chi bộ cuối năm là mẫu bản kiểm điểm cuối năm của tập thể Chi ủy, Chi bộ về kết quả đánh giá thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua, đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong bài viết này CITD nêu rõ nội dung báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ gồm những gì và các mẫu bản kiểm điểm tập thể, mẫu bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ mới nhất để các bạn tham khảo.

  1. Nội dung của báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ gồm những nội dung gì?

  Tùy theo nội dung báo cáo kiểm điểm tập thể của chi bộ nào mà từ đó sẽ có những nội dung khác nhau trong mẫu báo cáo. Song trong bài viết này chúng tôi sẽ viết về chi bộ của trường học thì trong mẫu báo cáo người thực hiện cần đảm bảo những nội dung về:

  Bạn đang xem: Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2022

  – Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ áp dụng cho năm nào

  – Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi ủy, Chi ủy Chi bộ trường học sẽ xin kiểm điểm trước toàn bộ chi bộ.

  – Ưu điểm, kết quả đạt được có thể kể đến Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên;

  Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể, đồng thời nhắc đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của trường học trong năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nguyên tắc thực hiện tập trung dân chủ và chế độ làm việc…

  – Các hạn chế, khuyết điểm

  – Nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm

  – Các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

  2. Mẫu bản kiểm điểm tập thể 2022

  Đây là mẫu bản kiểm điểm tập thể Đảng viên mới nhất theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

  Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2022

  ĐẢNG BỘ …

  … (Tập thể kiểm điểm)

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ——————

  ………., ngày…..tháng….năm…….

  BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

  Năm ……

  Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

  I. Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  – Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung nêu trên).

  – Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

  Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

  VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  3. Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ 2022

  Lưu ý: Đây là mẫu bản kiểm điểm tập thể theo quy định cũ, mang tính chất tham khảo. Mời các bạn sử dụng mẫu bản kiểm điểm tập thể 2022 bên trên.

  ĐẢNG ỦY ……………………….

  CHI BỘ …………………………..

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

  BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ

  ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

  Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng;

  Căn cứ hướng dẫn số ……….., ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số ……., ngày ……. tháng ……. năm 201.. của Ban Tổ chức huyện ủy về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

  Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

  I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

  1. Ưu điểm:

  – Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

  – Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

  – Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

  – Chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

  – Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

  – Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

  Kết quả:

  – Hiệu quả đào tạo 5 năm 100% ra lớp, không có HS bỏ học.

  – Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%;

  – Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

  – Huy động học sinh đầu năm đạt tỉ lệ 100%

  – Nhà trường được UBND huyện ………….. công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

  -Trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

  2. Khuyết điểm, hạn chế:

  Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao.

  -Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự đi vào chiều sâu.

  II. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng:

  1. Ưu điểm:

  – Chi bộ Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ – viên chức và nhân dân..

  – Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực.

  – Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  – Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

  – Có xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

  – Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

  – Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác (Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng)

  2. Khuyết điểm, hạn chế:

  Khả năng vận động quần chúng của số ít đảng viên còn hạn chế.

  – Tỉ lệ GV, HS giỏi các cấp còn hạn chế.

  3. Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

  III. Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4/khóa XII

  1. Ưu điểm:

  – Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác đạt kết quả chưa cao.

  – Với áp lực công việc chuyên môn nhà trường nhiều, nên chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp trên cũng như công tác Đảng.

  – CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

  – Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

  – Qua kiểm tra, giám sát tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm, đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư trú.

  2. Hạn chế, khuyết điểm:

  – Thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời.

  – Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

  * Nguyên nhân

  Do trình độ và nhận thức, vẫn còn CB, ĐV chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

  3. Những giải pháp trong thời gian tới

  – Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

  – Trong công tác đánh giá cán bộ hàng năm phải coi trọng đánh giá hiệu quả trong công việc. Phân công các đồng chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GD&ĐT để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

  IV. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị:

  1. Tổ chức quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị.

  Tiếp tục thực hiện kế hoạch…………………..của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch…………..của huyện Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết ………….ủa Đảng bộ ………

  2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

  – Nghiên cứu các nội dung về chuẩn mực đạo đức do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan (quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên Tiểu học), các phong trào thi đua trong ngành và thực trạng về tình hình đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và xây dựng chuẩn mực đạo đức với các nội dung sau:

  a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi biểu hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

  b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

  d/ Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

  đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

  e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

  3. Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Luôn trau dồi phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;

  – Tạo khối đoàn kết thống nhất nội bộ; phê bình và tự phê bình;

  – Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm thương yêu và giúp đỡ học sinh;

  – Công khai, dân chủ, trung thực;

  – Tận tụy với công việc, công tâm trong xử lý trong các mối quan hệ;

  – Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ;

  – Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

  – Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

  – Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong mỗi lần họp lệ.

  – Xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;

  4. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.

  Kết quả:

  100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp vi phạm.

  Trên đây là báo cáo kiểm điểm tập thể ban Chi ủy và đánh giá tổ chức cơ sở

  đảng năm 20… của Chi bộ …………………

  Nhận nhận:

  – Đảng ủy ………….;

  – Ban Chi ủy;

  – Lưu: Chi bộ.

  TM/ BAN CHI ỦY

  BÍ THƯ

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button