Giáo dục

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

Tải về Bản in

Bài tập tiếng Anh 8 Unit 6 Folk Tales có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2021 – 2022, bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 8 Folks Tales có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau. Bài tập unit 6 Folk tales Tiếng Anh 8 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 8 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh, cấu trúc, cách dùng của Thì quá khứ đơn, Thì quá khứ tiếp diễn hiệu quả.

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. folk

Bạn đang xem: Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

B. plot

C. ogre

D. golden

2. A. brave

B. table

C. castle

D. tale

3. A. suggest

B. cunning

C. luxury

D. ugly

4. A. heaven

B. mistreat

C. ahead

D. jealous

5. A. shout

B. found

C. announce

D. couple

II. Choose the correct answer for each following question.

1. A_______ can be an ancient story about brave people or magical events that are probably not true.

A. table

B. Fairy tale

C. folktale

D. legend

2. The main_________ of the fable “The Tortoise and the Hare” are a tortoise and a hare.

A. characters

B. personalities

C. plots

D. titles

3. A/ An_______ is a human-like creature, but it is extremely tall, strong and often bad and cruel.

A. mermaid

B. giant

C. ogre

D. elf

4. The fox used his tricks to get food from the crow. What a_______ fox!

A. mean

B. stupid

C. cunning

D. fierce

5. The Snow White’s stepmother is_________ . She has tried to kill her several times.

A. ugly

B. kind

C. clever

D. evil

6. A good_______ quickly chanted a magic spell to change the curse.

A. emperor

B. fairy

C. knight

D. dwarf

7. In folk tales like Little Red Riding Hood, the_______ is always bad.

A. lion

B. horse

C. wolf

D. hare

8. One day, Mai An Tiem________ a bird eating a red fruit.

A. see

B. saw

C. is seeing

D. was seeing

9. .______ to the princess at midnight last night?

A. Was a fairy talking

B. Did a fairy talk

C. Has a fairy talked

D. Does a fairy talk

10. When Tam__________ her hair, Cam all fish from Tam’s basket into hers.

A. washed – poured was

B. washing – was pouring

C. was washing – poured

D. was washing – was pouring

Trên đây là Bài tập Unit 6 tiếng Anh 8 Folk Tales có đáp án. Ngoài ra, CITD đã đăng tải nhiều tài liệu để hoc tốt Tiếng Anh lớp 8 unit 6 Folk Tales khác:

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button