Xây dựng chuẩn chính sách anh toàn thông tin trong doanh nghiệp-bài 2-lớp CNC24-CNC25-GV.ThS Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=n5XN9XNqCKY&index=2&list=PL78o_Zd_tdqP6HJIykT1F5yaBGy3Y9VFQ

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn