Hệ QUản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle-bài 3-lớp CN2K18-CN2K19-GV. TS Cao Thị Nhạn

https://www.youtube.com/watch?v=R7j365SHr0I&list=PL78o_Zd_tdqNNLb8yPSGZ1KFd46_gyvi3&index=3

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn